Община Долни Дъбник стартира проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

С начална пресконференция на 15 май 2020 г. в многофункционалната зала в сградата на Народно читалище „Илия Бешков 1898“, Община Долни Дъбник, област Плевен, стартира изпълнението на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”. Дейностите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Кметът Иван Ветов и ръководителят на проекта Веселка Миленкова запознаха местната общественост с основните цели на проекта:

  • Да се извърши техническа рекултивация на депото и то да престане да действа като депо за твърди битови отпадъци;

  • Да се предпази отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води;

  • Да се опазят повърхностните, подземните води и атмосферния въздух от замърсяване;

  • Да се прекрати отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство;

  • Да се създаде подходящ за околното пространство ландшафт;

  • Да се създадат условия за контрол и мониторинг на процесите, протичащи в депото.

Всички дейности ще бъдат изпълнени в рамките на 23 месеца, а стойността им възлиза на 2 609 396,78 лв.