Община Генерал Тошево подобрява градската среда и намалява енергийното потребление по ОПРР 2014-2020 г.

Община Генерал Тошево е договорила общо пет проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. за повишаване на енергийната ефективност на десет обществени и единадесет жилищни сгради. Общата безвъзмездна финансова помощ (БФП) е над 6,5 млн. лв.

По два от приключените вече проекти са изплатени близо 3 млн. лв. БФП. С тези средства Община Генерал Тошево е въвела мерки за енергийна ефективност в шест обществени и три жилищни сгради. С енергийното обновяване на сградите на общинска администрация; Дирекция „Бюро по труда“; НЧ "Светлина 1941"; НЧ "Иван Вазов 1946, кв. Пастир; ученическо общежитие и ОУ "Христо Смирненски" е намален разхода за електро и топлинна енергия, осигурена е рентабилната им експлоатация и е подобрено предоставянето на услуги на населението в града. По многофамилните жилищни сгради на ул. "Патриарх Евтимий" №2 и ул. "Васил Априлов" №6 и №27  в града са изпълнени топло и хидроизолационни мерки, с което е оптимизирано енергопотреблението, удължен е живота на блоковете като конструкции, и е подобрено качеството на жизнената среда.

В жилищните сгради в ж.к. "Александър Димитров" бл. 2 и бл.4 и ул. "Опълченска" № 26 също са извършени строително-монтажни дейности, включващи освен полагане на топлоизолация, хидроизолация, смяна на дограма, и мерки по конструктивно усилване и подобряване на достъпа за лица с увреждания. Изпълнението на проекта е обезпечено с над 1 млн. лв. европейско финансиране.

В средата на април 2020 г. са завършени дейностите по енергийното обновяване на сградите на Районния съд, Районното управление „Гранична полиция“ и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в община Генерал Тошево. Средствата за трите административни сгради възлизат на 263 709, 27 лв.

На 18 май 2020 г., след края на извънредното положение, с първа копка бе даден старт на дейностите по повишаване на енергийната ефективност на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Генерал Тошево, последната несанирана обществена сграда в града. Предвидени са дейности по поставяне на топлоизолация на стени, основен ремонт на покрива, подмяна на осветителните тела и монтиране на подемна платформа за достъп на лицата с двигателни увреждания.

Предстои да бъдат извършени строително-монтажни дейности на още пет жилищни сгради, с което ще се повиши класа на енергийната им ефективност и като цяло ще се промени облика на града.

Община Генерал Тошево е единствената община в област Добрич (освен община град Добрич), която е допустим бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg