ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОНЛАЙН РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПЕЧАТНИЦА ДАРС СЕ ПРОВЕДЕ В БУРГАС

В проведена онлайн информационна среща (заключителна работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект, относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0078-C01/27.11.2018 г. между Министерство на икономиката и ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ” по проект: „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ „ДАРС-91­ДИМИТЪР СЪБКОВ”, взеха участие 24 души. По време на събитието, по Скайп, бяха представени основните параметри на проекта, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. Значително внимание беше отделено на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта и приложимостта му в различни печатници, а също така бяха демонстрирани закупените и въведени в експлоатация по проекта машини.

Иновативността на производствения процес се състои във възможности за:

  • едновременен печат на ролка, състояща се от няколко вида различни медии, без ограничение по отношение на структура и дебелина, улесняващо последващата обработка поради липса на междинни процеси. Така се гарантира стабилност на производствения процес, намаляване на отпадъка и оптимизация на използваните материали.
  • печат върху фолио – чрез по-прецизен контрол върху опъна на отделните медии се постига по-добра синхронизация на отделните слоеве, което дава възможност за постигане на прецизност при полагане на топъл печат, брайлов текст и др.
  • въвеждане на LED технология за полимеризация на UV мастилата. Този процес се извършва при значително по-ниски температури от конвенционалното UV съхнене. Ограничаването на температурата като фактор способства за премахване на конденза при печат и намалява до минимум деформациите на печатния материал, което пък от своя страна позволява печатането върху еднослойни медии. Също така, чрез използване на LED технологията, се намалява вредното влияние върху околната среда, като самите лампи имат по-дълъг срок на експлоатация.

Закупуването на оборудването е осъществено със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 2 499 594.91 лв., от които 1 499 956.95 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 274 963.40 лв. европейско и 224 993.55 лв. национално съфинансиране) и 999 637.96 лв. собствено съфинансиране.

 

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център – Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com