Видинските евродетективи проучиха цялостния процес на деинституционализация за децата с увреждания в три социални заведения

Продължава активната работа на младите европейски детективи от Видин. Със съдействието на екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) те реализираха успешно всички задачи поставени в рамките на урок 3 по проект „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“).

Координирани от управителя на ОИЦ Мариела Савкова учениците от 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин направиха пълно и задълбочено проучване на цялостния процес на деинституционализация за децата с увреждания, обхващащо трите социални заведения в гр. Видин - ЦНСТ „Зора”, ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ „Вяра, Надежда и любов”, изградени и оборудвани в рамките на мониторирания от младежите проект „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин.

Видинските евродетективи не само проучиха първия етап на деинституционализацията, свързан с изграждането на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи услуги в Община Видин, но и последвалите и реализирани в рамките на друг проект („Нов дом“) дейности, като подбор на персонал, предоставящ социалните услуги в трите заведения. Проучването обхвана и подготовката и преместването на децата/младежите от Дома за медико-социална грижа във Видин и Дома за деца с умствени увреждания в с. Гомотарци и последвалите адаптационни дейности.

За да очертаят пълната картина на процеса на деинститунационализацията в трите социални заведения учениците от 11 б клас на ГПЧЕ „Й. Радичков“ проведоха задълбочено проучване, свързано със събиране на информация от сайтове и документи, както и провеждане на разговори и интервюта онлайн. Младите хора разговаряха с представители на бенефициента на проекта, с който е осъществена деинститунационализация - Община Видин: заместник-кметът Борислава Борисова и Емилия Николова, началник на отдел „Хуманитарни дейности“; с държавния орган, наблюдаващ и контролиращ процеса – Дирекция „Социално подпомагане“-Видин: Маргарита Маркова, директор и Цветана Милкова, началник отдел „Закрила на детето“; с доставчика на социалните услуги в трите заведения - Фондация „Надежда за нашите деца“: Анжела Борисова и Галина Маринова, заместник-председатели на фондацията; с Емилия Йосифова от Фондация „Подкрепа за реализация“, също доставчик на социални услуги; с Мариела Савкова, която преди работата си в ОИЦ-Видин, ръководи КСУДС-Видин, комплекса на УНИЦЕФ в града, както и Фондация VELLUX.

В доклада си към урока младите хора дават положителна оценка на процеса на деинститунационализация, реализиран в трите заведения, както и на съдействието от всички страни по време на проучването – Община Видин, държавата, доставчиците на социални услуги. Видинските евродетективи посочват, че са създадени необходимите контакти с местните институции, популяризиран е проектът за деинститунационализация и е заострено вниманието към резидентната грижа за деца с увреждания в град Видин.

 „Open Cohesion School“ (с българско мото „Детективи на европейски проекти“) е международен иновативен проект на Европейската комисия, в който участват България, Хърватия, Португалия, Испания (регион Каталуния) и Гърция. Нашата страна участва в проекта чрез Мрежата от областни информационни центрове, конкретно с шест от центровете: Видин, Бургас, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол. Проектът се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, а ОИЦ действат „на място“ като директна контактна точка за учениците и училищата, включени в дейностите по проекта.

Снимка: Архив – Учениците от 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин и техният класен ръководител Милена Ружева в залата на ОИЦ-Видин по време на Урок 1 от проекта, 28.01.2020 г.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg