Представяне на резултатите по проект: "Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от „БТК“ ЕАД"

На 29 май 2020 г., се проведе заключително информационно събитие, на което бяха представени резултатите от изпълнението на дейностите по ДБФП BG16RFOP002-1.005-0197-С01, „Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от „БТК“ ЕАД“.

Проектът е свързан с разработване на иновативна телекомуникационна услуга с наименование "Единен офис", която е разработена съвместно от „БТК“ ЕАД и партньора на компанията „Институт по информационни и комуникационни технологии“ при БАН. За изпълнението на проекта е ангажиран персонал, използвани са налични активи, избран е изпълнител на консултантски услуги,  с помоща на които е разработена иновативната телекомуникационна услуга.

Разходите по проекта са финансирани със средства по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.(ОПИК). Общата сума на инвестицията е 1 538 331.57 лв., от които 999 915.52 лв. (849 928.17 лв. ЕФ и 149 987.35 лв. НФ) и  484 516.76 лв. собствен принос.