С проект по ОПРР е преустроена сграда, в която ще се помещава новият Център за грижа за възрастни хора в Свищов

С проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) община Свищов основно преустрои и ремонтира сграда, в която ще се помещава новият Център за грижа за възрастни хора в крайдунавския град. Проектът се финансира от ОПРР, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. Общата стойност възлиза на 804 337 лв., в т. ч. от Европейски съюз - 447 117 лв. и национално съфинансиране – 7 890 лв. Собственият принос на Община Свищов е 278 316 лв.

По проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” вече е осигурено модерно, отговарящо на най-новите стандарти медицинско обзавеждане и оборудване, което е изцяло съобразено с утвърдените от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура и е в съответствие с европейските нормативи за деинституционализация и живот в общността.

Сградата, намираща се на ул. „Княз Борис І“ № 36 в гр. Свищов, ще бъде оборудвана с доставените медицинските изделия, включително два мобилни лифта за пациенти, три ролборда и електрическа масажна кушетка. Центърът ще разполага още и с 15 болнични легла с пет функции, специални матраци, болнични шкафчета и маси за хранене, медицински кушетки, посетителски пейки и др.

Освен това е осигурено съвременно обзавеждане за създаване на среда, близка до домашната - мека мебел, телевизори, система за домашно кино и DVD плейър и др. Те ще допринесат за постигане на основната цел на проекта - да се изгради социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване в Община Свищов.

Периодът за изпълнение на проекта „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” е общо 18 месеца, като се очаква всички заложени по него дейности да приключат до средата на юли 2020 г.