Пресконференция за представяне на проекта за функционирането на ОИЦ - София

На 10 юни 2020 г. в залата на Областен информационен център-София се проведе пресконференция, по време на която бе представен проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021” (АД №BG05SFOP001-4.004-0027-C01). В рамките на събитието управителят на ОИЦ-София Анна Генчева представи целите, дейностите и заложените резултати и индикатори по проекта.  

Бенефициент по тригодишния проект за функционирането на ОИЦ-София е Столична община. Стойността му е 599 961,60 лева, а финансирането е по линия на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Една от основните цели на проекта е, чрез ефективната работа на Центъра, да се повиши информираността и достъпността до информация на обществото, както и да се популяризират възможностите за финансиране, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 г. С цел популяризиране финансовата подкрепа и ролята на ЕС, ОИЦ-София провежда специални събития, на които промотира и насърчава участието на потенциални бенефициенти в програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В услугите на Центъра са включени още популяризиране на добри практики на успешно изпълнени европроекти, предоставяне на конкретна информация за отворени процедури по оперативните програми на ЕС в България по телефона, по имейл и на място в офиса на ОИЦ на бул. „Витоша“ №99 в София, както и подпомагане на потенциалните кандидати и бенефициентите при работа с ИСУН 2020. Услугите на ОИЦ са напълно безплатни и покриват двете области - София-град и 22-те общини на София-област.

По програма до края на 2021 г. екипът на ОИЦ-София трябва да проведе общо минимум 2880 консултации, да направи 132 посещения в 22-те общини на Софийска област и да организира 30 информационни срещи в София, 9 интерактивни събития с ученици и студенти, 6 работни срещи с медии, 2 пресконференции по проекта и 3 национални инициативи, съвместно с останалите 26 Областни информационни центрове в страната.