ДИСКУСИЯ С МЛАДЕЖИ НА ТЕМА „ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Областен информационен център – Силистра проведе работна среща с ученици, които участват в инициативата на Европейската комисия „Детективи на европейски проекти“. По време на дискусията бе проследен напредъка по изпълнението на Оперативните програми в област Силистра към юни 2020 г. Младите наблюдатели проявяват интерес към целия процес по осъществяването на един проект – планирането на дейностите, начина на провеждане на обществените поръчки и избор на изпълнители, администрирането на проектния цикъл, както и отчитането на крайните резултати. Обсъдени бяха въпроси по реализацията на различните типове проекти, трудностите и решенията, които трябва да вземат бенефициентите. Обърнато бе внимание и на друга важна част от успешния проект – популяризирането на постигнатите ефекти и как те влияят на обществото. Основен източник на надеждна и актуална информация е публичният модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове ИСУН 2020, където младежите търсят и анализират информация за проектите в област Силистра.

Екипът на ОИЦ-Силистра отговори на всички поставени въпроси като се надява информираните и подготвени млади хора да реализират свои проектни идеи в бъдеще.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.