ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА НАПЪЛНО ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНКА“ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Официална церемония по откриване на обект „Детска градина „КАЛИНКА”  гр. Гоце Делчев” - цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., се състоя днес в Гоце Делчев. На откриването присъстваха кметът на общината, Владимир Москов, заместник – кметовете Валери Сарандев и Саид Иброш, председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, общински съветници, директори на детски градини и представители на фирмата – изпълнител.

Със средства от проекта е извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство, където са монтирани нови детски съоръжения. Извършен е също ремонт на оградата, изграден е физкултурен салон и зала за тържества. Доставено е ново оборудване и обзавеждане.

Това е първият завършен обект по програма „Региони в растеж” в сферата на образованието през този програмен период в община Гоце Делчев. Предстои откриването и на другите два обекта по този проект – детска градина „Радост” и Второ Основно училище. С реализирането на целия проект, образованието на територията на община Гоце Делчев ще получи възможност за полагане на най-добрите грижи за децата и учениците в изключително модерни и подходящи за целта условия. 

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев” на стойност 6 186 670.00  лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com