Благоустрояват градската среда в Свищов с близо 1,4 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“

Община Свищов започна подготовка за стартиране на планираните дейности по мащабния проект „Подобряване и реновиране на градска среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в крайдунавския град. Проектното предложение бе одобрено в края на юни за финансиране с 1 388 170 лева по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработката бе част от резервния списък с проекти, включени в Инвестиционна програма на общината, която е с обща стойност от 16 818 684 лева и вече е изпълнена на 100%.

Реализирането на дейностите, заложени в този допълнителен проект, ще допринесе за устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска среда. Използвайки уникалната пространствена конфигурация на града, посредством проекта ще се повиши неговата привлекателност и конкурентоспособност, с оглед осигуряване на по-добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Благоустрояване на обекти от градската среда е определено като приоритет за общинската администрация в гр. Свищов. Разработена е цялостна концепция, свързана с преосмисляне ролята на междублоковите пространства, като част от живота на местната общност. Целта е да се постигне балансирано съотношение между градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции, както и да се продължи с изграждането на нови зони за отдих и спорт в града.

Проектът „Подобряване и реновиране на градска среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ е естествено продължение на вече реализираните дейности в обхвата на улици и междублокови пространства в ж.к. „Младост“ и ул. „Черни връх“ по вече изпълнен проект по ОПРР през 2018 г. Фокус в бъдещите мероприятия е облагородяване и реновиране на зоните в посока и около градската болница в Свищов.