ПЪТЯТ КЪМ МЕЧТАНОТО УЧИЛИЩЕ ВЕЧЕ Е ОТКРИТ!

Младите силистренски детективи приключиха своята активна работа в рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“. Групата ученици от  ПГСУАУ „Атанас Буров“ проучи подробно проекта „Ремонт и реконструкция на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, предвид предстоящия ремонт на тяхната гимназия. Младежите се справиха успешно с всички поставени задачи от четирите етапа на наблюдението. Научиха се да разчитат и обобщават публично достъпни данни, които да онагледяват чрез инфографики; да пишат журналистически статии и да изготвят видео материали; да работят в екип и да спазват срокове. Съвместната работа им помогна да създадат нови приятелства и да натрупат много интересни преживявания.

Група „Училищен бинокъл“ изработи финалния си творчески продукт „Пътят към мечтаното училище“, който представя цялостната работа по осъществяване на граждански мониторинг на избрания европейски проект. Екипът ще представи своята работа пред широка публика през месец Септември 2020 г. по време на специално организирано събитие.

Инициативата „Детективи на европейски проекти“ е част от международен иновативен проект на Европейската комисия, който се провежда в Италия от 2013 г. досега. България се включи чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а Централното координационно звено при Министерски съвет осъществява логистична подкрепа и координира работата на избраните училища по проекта.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.