Икономическите мерки за преодоляване на последствията от COVID 19 – акцент в откритата приемна във Видин

160 души посетиха приемните на ОИЦ-Видин в областта

Икономическите мерки за преодоляване на последствията от COVID 19 бяха сред най-често поставяните въпроси от гражданите на Видин, които днес посетиха откритата приемна на Областния информационен център. Експертите от ОИЦ-Видин акцентираха на процедурата „Заетост за теб“, която позволява наемане на безработни лица на работа за срок до 3 месеца, в който на новоназначения работник ще се поемат заплатата (минимална работна заплата) и осигуровките, както и на операцията „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, чрез която работодателите от секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство ще могат да кандидатстват за компенсация от 290 лв. за служителите си, които са застрашени от освобождаване от работа. Финансираните пряко от държавния бюджет на Република България мерки също бяха представени в отговор на запитвания на гражданите.

С посетителите на приемната бяха обсъдени и конкретни проектни идеи, които могат да намерят своята реализация, чрез финансовата подкрепа на ЕС – развитие на малък хотел, откриване на IT фирма във Видин, инвестиция в енергетиката, създаване на международен езиков лагер.

Гражданите на Видин проявиха интерес и към проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, както и към възможностите за повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради. Посетителите на приемната се интересуваха и от безвъзмездна подкрепа за младите фермери, като изразиха очаквания по мярката по ПРСР да има приеми и в следващия програмен период.

С днешната открита приемна в гр. Видин завърши цикъла от открити приемни на ОИЦ-Видин във всички общини на областта. В тях се включиха общо 160 души – представители на местните власти, бизнеса, земеделци, културни дейци, граждани, медии. През есента екипът на Областния информационен център ще проведе още един информационен цикъл във всички единадесет общини на област Видин – форматът и времето му на провеждане ще бъдат съобразени, както с здравната обстановка, така и с конкретните възможности, които има за различните бенефициенти в отделните общини и населени места.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg