„Балканкар Заря“ АД - гр. Павликени успешно приключи проект по ОПИК

С кръгла маса на 23 юли и заключителна пресконференция на 4 август 2020 г. фирма „Балканкар Заря“ АД от гр. Павликени успешно приключва проекта си „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в „Балканкар Заря“ АД“. С двете събития ще бъдат представени постигнатите резултати от реализацията на проекта и ефекта от въведените в дружеството пилотни технологии.

Общата стойност на проекта е 2 609 796 лв., от които 1 499 328 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 и 1 110 468 лв. собствено съфинансиране. Проектът е стартирал в края на 2018 г. със срок за изпълнение 18 месеца.

Общата цел на проекта „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в „Балканкар ЗАРЯ АД“ е повишаване на ресурсната ефективност в дружеството, чрез внедряване на пилотното технологично решение и продуктова иновация и изпълнение на дейности за по-ефективно използване на ресурсите и предотвратяване образуването на отпадъци, набелязани в извършен одит за ресурсна ефективност.

Пилотното технологично решение се реализира чрез внедряване на 42 бр. съвременни ефективни машини и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите, включени в обследването за ресурсна ефективност и водещи до разширяване на производствения капацитет на фирмата. Иновацията допринася за намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция с близо 15%, намаляване на генерираните отпадъци с над 55% и тяхното по-ефективно управление. Изпълнението на предвидените по проекта дейности и индикатори, води до намаляване на количеството използвано опасно химично вещество диеталонамин при производството на единица продукция с близо 9% и повишаване на ефективността на производствените разходи с 16,73%. Новият технологичен метод позволява и производството на иновативен продукт – дисково стоманено колело без пръстен за пневматична безкамерна гума за индустриални транспортни средства.

„Балканкар Заря“ АД – гр. Павликени е единственото специализирано българско предприятие за производство на дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на водещи производители на кари и гумопроизводители, а също и като доставчик на колела за резервни части.