„ДИАНА” ООД ВНЕДРИ ИНОВАТИВЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) НА ТОВАРНИ И АВТОБУСНИ ГУМИ

На 21.07.2020 г. в гр. София, се проведе заключително информационно събитие  за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023-С01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. С реализацията на проекта компанията е внедрила в производствената си практика иновативен за България, значително подобрен производствен процес за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми, чрез закупуване на Автоматична гумодемонтажна машина - 12 броя и Шприц машина - 1 брой. Иновативността на производствения процес се състои в това, че се осъществява гумомонтаж/демонтаж с минимално триене чрез дисков манипулатор, гумомонтаж без прилагане на монтажна паста - предвид минималните сили на триене,  пълно автоматизиране, компютъризиран контрол и гарантирано качество на нанасянето на шприц без отделяне на значителни количества емисии в атмосферата. Направената инвестиция е на стойност 1 041 310 лева, от които 563 958 лева безвъзмездна финансова помощ от ОПИК 2014-2020 г. (479 365 лева Европейско и 84 594 лева Национално съфинансиране) и 477 351 лева собствено съфинансиране.