ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014 – 2020 Г. СТАРТИРА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Екипът за управление на проект № BG16M1OP002-2.002-0017 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ организира информационна кампания в петте общини. Целта на кампанията е популяризиране дейностите по проекта, поставените цели, очакваните резултати и приноса на финансиращите институции.

Бенефициент по проекта, който се финансира по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г., е Община Благоевград, в партньорство със Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Стойността му е 11 945 990.08 лв., от които 8 982 862.96 лв. БФП и 2 963 127.12 лв. собствено финансиране.

Проектът предвижда проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград. Компостиращата инсталация ще бъде с капацитет 2516 т/г, а инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци - с капацитет 24117 т/г.

Компостирането ще се извършва в открити клетки с навес, чрез автоматична система, където поддържането на условия, подходящи за правилното протичане на процеса на компостиране, е в по-малка зависимост от климата. Инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци включва оптимална комбинация между механизация, оборудване и ръчен труд. Технологичният процес включва механично сортиране и отделяне на рециклируемите фракции, както и стабилизиране на сортираните биоразградими отпадъци чрез контейнерно компостиране.

Изпълнението на заложените в проекта мерки ще доведе до намаляване количеството на депонираните отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесени битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Информационните събития ще се проведат във всяка от петте общини, партньори по проекта, както следва:

Община Благоевград - понеделник, 03 август 2020 г., пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, 10:00 часа

Община Симитли - вторник, 04 август 2020 г., пл. „Септември“, 10:00 часа

Община Рила - сряда, 05 август 2020 г., пред Туристическото дружество, 10:00 часа

Община Кочериново - четвъртък, 06 август 2020 г., пл. „Трети Март“ № 1, 10:00 часа

Община Бобошево - петък, 07 август 2020 г., пред читалище „Лоза“, 10:00 часа.

Събитията ще се проведат в неформална форма с възможност за коментари, въпроси и дискусии от граждани, специалисти, представители на различни институции и медии, относно параметрите на проекта и ефекта от реализацията му за местните общности.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/40 57 68

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com