ОИЦ – Велико Търново проведе работна среща с регионалния координатор на Национална селска мрежа

Ha 03.09.2020 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе работна среща на екипа на центъра с г-н Деян Дончев, регионален координатор за Великотърновска област на Национална селска мрежа (НСМ).

Г-н Дончев разясни структурата и основните цели в дейността на Национална селска мрежа (НСМ), която е част от Европейската мрежа за развитие на селските райони. Той уточни, че 28-те регионални координатори в страната функционират като информационна точка и канал на НСМ на областно ниво и осигуряват връзка с други мрежи и субекти в сферата на развитието на селските райони. НСМ подпомага Министерството на земеделието при определяне и реализиране на приоритетите в развитието на селските райони, информиране на обществеността и подобряването на диалога със земеделските стопани и заинтересованите страни, насърчаване на иновациите в селското стопанство и разпространението на добри практики от ПРСР 2014-2020. Регионалният координатор на НСМ предостави информация относно актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по ПРСР до края на 2020 г., с акцент върху мерките свързани с преодоляване на последствия от пандемията COVID-19. Деян Дончев информира и за темите обсъждани по време на проведената в края на август в гр. Бургас среща на Звеното за управление на НСМ с регионалните координатори на мрежата.

Управителят на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново Светла Стефанова подчерта, че центърът е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Кохезионната политика на ЕС в България и обобщи предоставяните от екипа безплатни информационни, експертни, логистични и комуникационни услуги с акцент върху актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по различните процедури на оперативните програми в България. Обменена беше информация и относно бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС след 2020, като беше договорено при получаване на по-подробна информация по отношение на бъдещите директни плащания, възможни мерки по втори стълб и др., тя да бъде обменена своевременно между ОИЦ и регионалния координатор на НСМ.

В рамките на работната среща бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и взаимодействие между ОИЦ – Велико Търново и регионалния координатор на НСМ в региона, предвид предстоящите информационни събития на ОИЦ, които ще се проведат до края на 2020 година в общините от Великотърновска област. РК на НСМ подчерта полезността от съвместната си работа с ОИЦ – Велико Търново, към който редовно се подава информация относно актуалните мерки по ПРСР 2014-2020 и др. новини, касаещи програмата и агросектора.