Община Свищов стартира два проекта с финансиране по ОПРР

С встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ в гр. Свищов бяха стартирани два проекта, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков в град Свищов“ е на обща стойност 1 388 170 лева, от които национално финансиране 206 125 лева и собствено съфинансиране в размер на 14 000 лева. Планираната продължителност на проекта е 2 години, като строителните дейности ще се изпълняват в рамките на 12 месеца.

Началото на строителните дейности по обектите бе дадено в присъствието на кмета на общината Генчо Генчев, председателя на ОбС-Свищов д-р Кристиян Кирилов, общински съветници, управители на фирмите изпълнители „Инфраинжстрой“ ЕООД и „Коев–СД“ ООД, фирмата за строителен надзор, представители на неправителствения сектор, общинската администрация и граждани.

Проектът за реконструкция и ремонт на ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в Свищов обхваща междублокови пространства с обща площ от 13 502 кв.м. За ул. „Патриарх Евтимий“ ще бъдат облагородени общо 5 675 кв.м. площи, включително и за озеленяване, а за ж.к. „Симеон Ванков“ предвидените площи за ремонт и реновиране са над 7 827 кв.м. Заложените дейности са насочени към подобряване и реновиране на градската среда на територията на зоната с преобладаващ социален характер и включват рехабилитация на бордюри и тротоари, подмяна на алейните и пешеходни настилки, обособяване на кътове за отдих, подмяна нa елементите на градското обзавеждане – пейки, кошчета, беседки, и др. Предвидено е също и изграждане на детски площадки, реконструкция на зелени площи и създаване на нови такива, интегриране на групите в неравностойно положение посредством създаване на достъпна среда, монтиране на улично лед осветление, създаване на условия за активен отдих.

Изпълнението на проекта ще допринесе за устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска и жизнена среда. Предвижда се чрез интервенциите да бъде подобрено значително качеството на живот за жителите на района с изграждането на детски и спортни площадки, зони за отдих и цялостното облагородяване на районите.

Вторият проект с финансиране по ОПРР е „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ и е на стойност 1 200 000 лева. Целта му е създаване на подходяща социална инфраструктура, чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението.

Основните дейности по проекта включват мерки за преустройство и ремонт на съществуваща триетажна сграда в гр. Свищов и обособяване в нея на 27 броя социални жилища, като две от тях ще са разположени на първия етаж и ще бъдат адаптирани за хора с увреждания. Извън жилищните помещения се предвижда да бъдат обособени помощни помещения, включително и такива за персонала. Освен това ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност - топлинно изолиране на стени, под и покрив, подмяна на дограма, въвеждане на енергоспестяващи мерки за осветление и отопление. След реализацията на пакета от енергоспестяващи мерки, сградата ще попадне в клас „В” на енергопотребление. По проекта ще бъдат ремонтирани и облагородени и прилежащите пространства.

Реализацията на заложените проектни дейностти ще доведе до осигуряване на предпоставки за пространствената интеграция на хората от целевата група, тяхното социалното приобщаване и мотивация за активното им включване в обществения живот.