ОТКРИХА КОМПОСТИРАЩАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА МОНТАНА

С официална церемония „Откриване на обект“ бе отбелязана успешната реализация на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“. Проектът е на обща стойност 6 154 812,21 лева, от които 4 397 921,77 лв. безвъзмездна финансова помощ и 567 553,87 лв. собствен принос на бенефициента Община Монтана. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, в рамките на процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата.

Новата придобивка бе открита от кмета на Монтана Златко Живков, а събитието бе уважено от Валерия Калчева – главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда“, Владимир Ангелов – зам. главен директор ОПОС, представители на изпълнителите по проекта, общински съветници, ръководители на институции в Монтана, журналисти и граждани.

„Горд съм, че вече имаме това необходимо за опазването на околната среда съоръжение“, заяви кметът Златко Живков. „Това е поредният европейски проект, който изпълняваме, и така отговаряме на съвременните екологични норми”, допълни той.

„Да превръщаме отпадъците в суровина е изключително важен приоритет на Европейския съюз в този период“, каза Валерия Калчева. Според нея община Монтана е една крачка напред пред другите общини в това да въведе ресурсно ефективни модели на екологично и икономично използване на всички ресурси по най-добрия начин.

Компостиращата инсталация е разположена на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на с. Крапчене, на седем километра югоизточно от град Монтана. Тя ще намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общината, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци. Проектът допринася съществено за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в компост.

Осигурява се необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими битови отпадъци в общината, като така ще се формират нови ценностни политики в живота на жителите на града и региона.

Капацитетът на инсталацията е 6 150 т/год. Доставено е необходимото оборудване за работата й. Осигурени са и необходимите камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци. Разкрити са нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

След откриването на обекта се проведе и заключителна пресконференция, на която бяха представени постигнатите цели и резултати по проекта.

 

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.