Европейска подкрепа за работодателите по време на пандемия

Експертите от Областен информационен център – Добрич представиха пред работодатели и представители на читалища актуалните и планирани процедури и мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирани от Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Информационните срещи бяха проведени в общините Балчик и Каварна.

Финансовата подкрепа от 40 млн. лв. по проект BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ е насочена към работодатели и самоосигуряващи се лица в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм. Важно условие за допустимост е работодателите да са с регистриран спад на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението спрямо същия месец на 2019 г. За кандидати, учредени след 1 юни 2019 г., спадът се изчислява спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г. Компенсацията в размер на 290 лв. ще се предоставя за запазване на заетостта на назначените работници и служители преди обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 г. и ще се изплаща за цял календарен месец, считано от 01 юли 2020 г., но за не повече от шест месеца. Задължително трябва да се запази заетостта им през целия период на изплащане на компенсациите, както и за допълнителен период, равен на половината период на получените компенсации.

По проект BG05M9OP001-1.106 "Заетост за теб" юридически лица и неправителствени организации вкл. читалищата могат да получат финансова подкрепа за наемане на безработни лица чрез осигуряване на заетост за период до 3 месеца. Одобрените работодатели са длъжни да запазят заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. От бюджета по проекта са заделени 50 млн. лв. за работодатели от сферите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“, а останалите средства са разпределени на квотен принципа по общини. За община Балчик са планирани 310 740, 27 лв., а за работодателите от община Генерал Тошево са определени средства в размер на 230 597,68 лв. Към 10 септември в двете общини са одобрени заявки на 7 работодателя за 23-ма работника.

Всички документи за кандидатстване и по двата проекта са налични на електронната страницата на Агенцията по заетостта, на следния линк:  https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020/

Презентиран беше и проекта на процедурата BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, чиято цел е да увеличи възможностите за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работниците и служителите. До 150 000 лв. могат да бъдат вложени в адаптирането и оборудването на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца до 12 години, като за детегледачи могат да бъдат обучени и наети безработни. Техните възнаграждения ще бъдат поемани за период до 12 месеца.

Със средства в размер на 40 млн. лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. ще бъде осигурен оперативен капитал за предприятия от туристическия сектор и извършващи автобусни превози чрез проекти на Министерството на туризма и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“, като крайни ползватели ще мога да кандидатстват фирми, създадени след 01.01.2019 г. и извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 10 % от оборота за 2019 г.

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ ще бъде насочена към автобусните превозвачи, развиващи своята основна икономическа дейност в секторите 49.31 „Пътнически градски и крайградски транспорт“ и 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“, съгласно КИД – 2008. Подпомагането ще е в размер до 8 % от годишния оборот за 2019 г.

Предстои двете министерства в срок до средата на ноември 2020 г. да подадат своите проектни предложения.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg