Информация за Индикативна работна програма за 2021 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Съгласно чл.26, ал.1 и ал. 3  на ПМС №162/12.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020, Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  ежегодно следва да изготви и публикува проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година.

В контекста на изпълнение на тези разпоредби, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 (ОПРЧР) информира потенциалните бенефициенти на програмата, че за 2021 г. планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на механизма REACT-EU.

Допълнителните средства от механизма REACT-EU се осигуряват от Европейската комисия за преодоляване на социално-икономическите последици от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Предвид продължаващите преговори по проекта на Регламент за REACT-EU, към настоящия момент липсва правна сигурност относно окончателните параметри и обхвата на финансирането по него. В допълнение предстои да бъде разработена нова приоритетна ос на ОПРЧР 2014-2020, в рамките на която следва да бъдат включени мерките за преодоляване на кризата, в следствие на разпространението на коронавируса. В тази връзка към настоящия момент не би било целесъобразно планиране на мерките и включването им в ИГРП за 2021 г.

След постигане на необходимата правна сигурност и наличието на конкретика относно основните параметри на подкрепата от ОПРЧР 2014-2020 в рамките на REACT-EU, Управляващият орган ще предприеме необходимите действия за осигуряване на навременна информация и публичност при планирането и програмирането на съответните мерки, включително чрез обсъждане на проекта на ИГРП за 2021 г. на програмата със заинтересованите страни, по аналогия с реда, предвиден в чл. 26 на ПМС № 162/12.07.2016 г.