СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ СМОЛЯН“

На 15.10.2020 г., от 10:30 ч. в гр. Смолян, кв. „Устово”, ул. „Братан Шукеров” № 15 В, парк „Чаршията” беше проведена официалната церемония по „първа копка” на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.014-0001-C01/13.02.2019 г.

Обща стойност на проекта: 91 315 975,97 лв. с ДДС, от които:

Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 68 236 106,39 лв.

Кохезионен фонд: 58 000 690,39 лв.

Национално съфинансиране: 10 235 416,00 лв.

Съфинансиране от „ВиК” ЕООД, гр. Смолян: 8 253 195,69 лв.

Недопустими разходи, вкл. възстановим от НАП ДДС: 14 826 673,89 лв.

По време на събитието официално беше даден старт на строително – монтажните дейности по проекта. След официалната церемония в сградата на Областна администрация Смолян, зала № 201 беше проведена пресконференция, на която бяха представени дейностите по проекта, поставените цели и резултатите, които следва да бъдат постигнати.

Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян” има за цел да реши проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Смолян и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Основните дейности, предвидени в рамките на проекта са:

  • Реконструкция на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок;
  • Реконструкция по безизкопен способ на главен градски колектор;
  • Изграждане на нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата;
  • Изграждане на нова канализационна мрежа;
  • Реконструкция на Пречиствателни станции за питейни води „Хубча” и „Превала”;
  • Изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смолян.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде увеличен събираният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на гр. Смолян.