Създаване на първата изпитателна лаборатория в мебелната индустрия и прототипиране на иновативен „умен чин“ в рамките на проекта BG16RFOP002-1.016-0013-C01 „Иновативни заедно” по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

На 15.10.2020 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на ул. Мисия 23,  гр. София се проведе откриваща пресконференция на Сдружение „Български мебелен клъстер“, във връзка с проект „Иновативни заедно“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.  

По време на нея бе предоставена подробна информация за целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Основната цел на „Иновативни заедно” е да се насърчи иновационната дейност на Сдружение „Български мебелен клъстер“, като се изгради обща клъстерна инфраструктура и се стимулира обмена на познания и опит. Очаква се да бъде оборудвана първата изпитателна лаборатория в мебелната индустрия, която брашна очаква от над 15 години. Тя ще служи за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера и за осигуряване на основа за конкретни проекти за сътрудничество между участниците в клъстерите и външните партньори. Лабораторията ще бъде достъпна, както за членовете на клъстера, така и за външни ползватели.

Планира се да бъдат оборудвани и:

  • Дизайн център, който ще служи за изготвяне на идеи за иновативен дизайн, както за клъстера като обединение, така и за неговите членове.
  • Аудио и видео център за създаване на мултимедийно съдържание за обучение на персонала.

Проектът предвижда и разработването и прототипирането на собствен иновативен продукт на клъстера - "умен" чин. Той ще бъде новост на националния и европейски пазар, ще съчетава различни функции и ще отговаря на нуждите по отношение на ергономичност, безопасност, приложение и интерактивност, като ще включва в себе си елементите на традиционната част от обзавеждането на училищните стаи и новите технологии, създаващи полезен ефект, както за учебния процес, така и за самите ученици.

Проектът е за срок от 24 месеца.