СЪС СРЕЩА В ТРЪН ОИЦ – ПЕРНИК СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА В РЕГИОНА

Областният информационен център – Перник започна информационен цикъл в общинските центрове в областта. Тема на срещите е „Актуални възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове".

Първата информационна среща, на която присъстваха представители на общинската администрация и граждани, бе проведена в гр.Трън.

Експертите от Инфоцентъра наблегнаха на отворената процедура BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която общините са допустими кандидати. Други допустими кандидати са работодатели, регистрирани по Търговския закон. По процедурата е допустимо партньорство, но не е задължителен елемент. Акцент в процедурата е наемането на безработни лица, които могат да бъдат обучени за работа с деца. Крайният срок за подаване през ИСУН 2020 е 15 декември 2020 г.

Следващите информационни срещи са както следва: 19 октомври – гр. Земен; 20 октомври – гр. Брезник; 21 октомври – с. Ковачевци и 22 октомври – гр. Перник.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.