ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ ПО ОПРЧР 2014 – 2020

На 15 октомври от 11:00 часа в зала „Роял“ в Център „Проджект Лаб“ екипът на Областен информационен център – София проведе информационна среща, на която представи процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

Цел на процедурата е да предостави възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. За изграждане на детски кът могат да кандидатстват работодатели – юридически лица със стопанска и нестопанска цел, държавни институции и общини, като е допустимо до 5 работодатели да създадат общ детски кът. По процедурата се изисква съфинансиране само от кандидатите, които не са органи на изпълнителната и местната власт, а минималният и максималният размер на БФП за едно проектно предложение е съответно 50 000 лева и 150 000 лева.

По време на информационната среща експертите на ОИЦ – София дадоха разяснения относно критериите за допустимост на кандидатите, дейностите, които ще получат подкрепа и начинът за кандидатстване чрез ИСУН 2020.