ОИЦ-Добрич проведе информационна среща с работодатели в град Добрич

Пред близо 30 работодатели от област Добрич Областен информационен център – Добрич представи актуалните и планирани процедури за запазване и осигуряване на заетост, изграждане на детски кътове на работното място, осигуряването на оперативен капитал за малките предприятия и за реорганизация и адаптиране на работните места в контекста на COVID-19.

Чрез процедурата BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове" работодателите и органи на изпълнителната и местната власт имат възможност да създадат детски кът на работното място, като по този начин ще осигурят условия на служителите и работниците си за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот. Бюджетът е 15 млн. лв., а размера на безвъзмездната финансова помощ е от 50 хил. лв. до 150 хил. лв. Максималният размер на финансовата подкрепа е до 90% за микро- и малки предприятия, до 80 % средните, а големите могат да получат до 70% от допустимите разходи по проекта. Средствата могат да бъдат вложени в адаптирането и оборудването на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за минимум 15 деца до 12 години; подбор, обучение за полагане на грижи и осигуряване на заетост до 12 месеца на безработни лица. Едно безработно лице може да полага грижи за минимум 5 деца. Крайният срок за представяне на предложенията е 15.12.2020 г., 17.30 ч. чрез ИСУН 2020 г.

Присъстващите бяха запознати с условията за допустимост на работодатели по проектите на Агенцията по заетостта : „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ и „Заетост за теб".

Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич представи подробно предстоящата процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С бюджет от 78 233 200  лв. ще се осигури оперативен капитал за малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., и имат две приключени финансови години. Важно условия за допустимост е кандидатите да имат общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. Размера на помощта е до 50 000 лв., с която предприятията могат покрият разходите са за суровини, материали, персонал, режийни и други извършени след 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта.

Най-голям интерес предизвика предстоящата процедура BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. По нея ще бъде предоставена подкрепа на микро, малките и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. Максималният размера на безвъзмездната финансова помощ е от 15 хил. лв. за микро предприятие, 30 хил. лв. за малките и до 75 хил. лв. за  средните предприятия, като безвъзмездната помощ е до 70% от общите разходи по проекта. Допустими разходи по процедурата са за дълготрайни материални и нематериални активи, СМР, материали и консумативи свързани с осигуряване на колективни средства за защита, оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп, климатизация и вентилация и други.

Очаква се обявяване на прием на проектни предложения и по двете процедури в края на октомври.

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за въпроси и разяснения относно кандидатстването на телефон 058 602758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg или на място в офиса на първия етаж в сградата на Община град Добрич.

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Добрич

Тел: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич