ОИЦ-ШУМЕН УЧАСТВА В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПНОИР

Пресконференцията бе организирана от Шуменския университет " Епископ Константин Преславски", в качеството му на партньор заедно с още четири университета в страната по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Водеща организация по проекта е СУ "Св. Климент Охридски". Основната цел е създаване на Център за върхови постижения от разпределен тип - за да се повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите ИКТ научни звена на пет университета, участващи в неговото изпълнение. Посредством изпълнението на проекта, на територията на Шуменския университет ще бъдат разположени дейта център с терминали за достъп, три модула - „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. Ректорът на ШУ проф. д.и.н. Георги Колев, отчете успешното финализиране на строително-монтажните дейности по изграждането на центъра, които започнаха на 11 май т.г. и  възлизат на обща стойност 719 814,92 лв. с ДДС. В брифинга участваха още ръководителят на научния екип от ШУ доц. д-р Теодоси Теодосиев и г-жа Добринка Добрева, главен експерт Мониторинг и контрол на управление и изпълнение на проекта. Те уточниха, че предстои оборудването на комплекса с нова и съвременна апаратура на обща стойност 1 470 365,85 лв. Ще  бъдат проведени процедури за избор на доставчици на оборудването. Центърът за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и в частност Научноизследователския лабораторен комплекс ще могат в бъдеще да осигуряват услуги и решават научноизследователски задачи на бизнеса и обществения сектор от региона и страната.