ОИЦ – ПЕРНИК ПРОВЕДЕ РАБОТНИ СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Екипът на ОИЦ – Перник проведе работни срещи с представители на „ОушънФендърс“ ЕООД и „Топлофикация – Перник“ АД с фокус представяне на процедурата за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

С реализирането на такива проекти се цели предоставяне на социална услуга, чрез съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца до 12 годишна възраст на работното място.

Друг аспект на процедурата е наемането на безработни лица, регистрирани в Борюто по труда, които преминавайки през специфични обучения за работа с деца, да бъдат включени в субсидирана заетост почасово или целодневно със срок от 12 месеца. Чрез тяхното наемане ще се обезпечи функционирането на обособените детските кътове и грижите за подрастващите, включени в социалната услуга, като косвено ще допринесе за чувство на удовлетвореност и сигурност у самите служители на предприятието.

Представителите на едрия бизнес, които са допустими кандидати по процедурата, могат да подадат проект с бюжет от 50 000 лв. до 150 000 лв., като е необходимо съфинансиране в размер на 30% от общодопустимите разходи, а останалите 70% са безвъзмездна финансова помощ по линия на ЕСИФ.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020, в срок до 15.12.2020 г. 17:30 ч.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.