Град Генерал Тошево променя облика си с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 27 октомври 2020 г. Община Генерал Тошево проведе две заключителни пресконференции по проектите включващи изпълнението на мерки за енергийна ефективност на четири обществени и пет жилищни сгради. Общата стойност на проектите е 2 546 777,26 лв., от които 2 397 720,48 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Европейското финансиране по проект „Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд-град Генерал Тошево, ул. Опълченска №1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. ”Васил Априлов” №4, ул. „Трети март“ №6 и ул. „Трети март“ №38” е 1 197 809,94 лв., 100% безвъзмездно. Извършено е енергийното обновяване на три жилищни сгради и на  Районен съд – град Генерал Тошево.

С 1 226 553,50 лв., в това число и 26 643,30 лв. от Главна дирекция „ПБЗН“ – София е реализиран проект „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. "Д. Благоев" № 6; ул. "Васил Априлов" №18, ул. „Трети март“ № 8 А и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 2, ул. "Трети март" № 10“, в гр. Генерал Тошево“.  С изпълнението му в сградите на Районна служба „ПБЗН“, ГПУ „Гранична полиция“ и Дирекция „Социално подпомагане“, както и в две многофамилни жилищни сгради са въведени енергийни мерки.

Ремонтните дейности и по двата проекта включват подмяна на дограма, топлоизолация на стените, хидроизолация на покрива, ремонт/подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части.

Извършените дейности ще доведат до по-малко енергопотребление в жилищните и обществените сгради, икономия на разходите за отопление през зимния сезон, повишаване стойността на имотите, обновен е екстериора и интериора на сградите, както и е удължаван живота на конструкциите на сградите.  Значително е повишен класа им на енергийна ефективност, което от своя страна ще рефлектира върху цялостния облик на града и качеството на живот и работа в него.

Изпълнените дейности бяха представени от заместник-кмета на Община Генерал Тошево Деян Димитров, в присъствието на екипа по проекта, представители на институциите, помещаващи санираните сгради и жители на града.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg