ОИЦ-ШУМЕН ПОПУЛЯРИЗИРА С ОНЛАЙН СЪБИТИЕ КОВИД МЯРКА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛИ ПО ПРСР

Областният информационен център в Шумен проведе онлайн събитие с потенциални кандидати по под-мярка 21.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Тя е по-известна като третата ковид мярка за извънредно и временно подпомагане на микро, малки и средни предприятия и групи производители, извършващи преработка или маркетинг на селскостопански продукти от Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Бюджетът по подмярката е малко над 7,3 млн. лева, а средствата се предоставят от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по правилата на de minimis. Приемът на заявления стартира на 26 октомври и ще приключи на 13 ноември. Подпомагането на микро, малки и средни преработватели е под формата на еднократна платима сума, чиито минимален размер е левовата равностойност на 500 евро, а максималният - 50 хил.евро. Управителят на ОИЦ-Шумен, Галина Минчева разясни условията за допустимост на кандидатите, а за пакета с документи и реда за кандидатстване говори Милена Чобанова - директор на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие"(ОД на ДФЗ). Тя подчерта, че въпреки усложнената пандемична обстановка в Шумен е създадена необходимата организация за прием на заявления, а някои от потенциалните кандидати, чието седалище е на територията на областта вече са депозирали пакет с документи в ОД на ДФЗ. Информационното събитие се осъществи чрез онлайн платформата Zoom и излъчване на живо във фейсбук страницата на ОИЦ-Шумен. Освен преработватели в срещата участваха представители на всички общини от област Шумен, общински земеделски служби и журналисти. По време на събитието кратка презентация направи и координатора на Териториалното звено на Националната служба за съвети в земеделието, Галина Маринова. Тя разясни как звеното може да подпомага технически земеделските стопани при подготовката на заявления за кандидатстване по мерки от ПРСР(2014-2020). 

Онлайн събитието бе организирано в изпълнение на планирана за 2020 г. информационна кампания на ОИЦ-Шумен в десетте общини на областта, която поради усложнената пандемична обстановка не може да бъде осъществена присъствено.