Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“

Дата на публикуване
Дата на валидност
Възложител
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“   

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България обявява стартирането на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сблиижаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Обявлението за стартиране на обществената поръчка и документацията са публикувани на страниците на програмите ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg, ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Република Северна Македония 2014-2020 http://www.ipa-cbc-007.eu/ и страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.bg 

Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване е 07.12.2020 г. 17:30 часа (местно време).