СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ФОКУС В РАБОТНА СРЕЩА В ТРЪН

Екипът на ОИЦ – Перник проведе работна среща на тема: „Предизвикателствата пред местната власт през третия програмен период 2021 – 2027 г.“. Домакин на събитието бе администрацията на община Трън.

На фокус бе комуникиран основополагащият документ Споразумението за партньорство, който ще рамкира следващите седем години. В него са заложени 5 цели на политика, които по поредност са: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход; По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска; По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ; По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права и Една Европа по-близка до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи.

Програмите, които надграждат досегашните и ще се реализират с помощта на ЕСИФ през новия програмен период са: Програма Развитие на регионите; Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията; Програма Околна среда; Програма Транспортна свързаност; Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация; Програма Образование; ОП Развитие на човешките ресурси; Програма Храни и основно материално подпомагане; Програма Техническа помощ и Програма за морско дело, рибарство и аквакултури.

Представителите на пограничната община споделиха, че ще продължат да разчитат, както на програмите, насочени към местните власти като потенциални бенефициенти, така и на възможностите, предоставяни от Кохезионния фонд, имплементирани в програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 27-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.