РАБОТНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА БЕШЕ ПРОВЕДЕНА В БУРГАС

Експерти на Областния информационен център взеха участие в проведения в Бургас форум на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката на тема "Синя икономика и сини иновации".

Срещата беше организирана в изпълнение на Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа, целяща засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на научните изследвания и иновациите и беше реализирана с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

В първия тематичен панел на събитието проф. д-р Милен Балтов - Съпредседател на Работната група на заинтересованите страни за Стратегическия дневен ред за иновации и развитие в Черно море към ГД "Изследвания и иновации" на Европейската комисия представи основни направления и иновативни решения в областта на синята икономика. Експертите на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа запознаха присъстващите с възможностите за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации, както и добри европейски практики в областта. Гостуващият управител на стартъп компания в сектора на биотехнологиите „Насекомо“ АД, разказа за практическото приложение на пазара на иновативна технология за превръщане на органичните отпадъци в алтернативен, богат на протеини фураж. Сподели предизвикателства и бъдеща посока на развитие.

Във вторият тематичен панел бяха представени постиженията на научната общност и проекти, реализирани с участие на НПО, МИРГ и Община Бургас. Доц. д-р Камен Сейменлийски от Бургаски свободен университет постави във фокуса на срещата модел за икономическа ефективност при усвояването на енергията от морските вълни; проф. д-р инж. Николай Ников, преподавател в Технически университет - Варна запозна с проект за подобряване на екологичния статус на крайбрежните черноморски води и опазване на биологичното разнообразие, чрез създаване на изкуствени дънни хабитати; съвместен стартъп проект със студентка от Бургаски свободен университет за разработена установка за преобразуване на морска енергия сподели с аудиторията Проф. д-р Милен Балтов.

В хода на събитието Община Бургас се включи с текущ проект „Градове в действие към син растеж“, целящ укрепване на морския сектор на икономиката в града и стимулиране на развитието на иновативни бизнес идеи с добавена стойност. Участниците от страна на неправителствения сектор Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“, Фондация „Виа Понтика“ и „Български младежки клуб“ представиха свои проекти и дейности в областта на синята икономика и сините иновации и споделиха добри практики от проведени инициативи. С фотоизложба на тема "Живот сред рибарските мрежи - Несебър 2020" във форума взе участие и Местна инициативна рибарска група "Несебър-Месемврия". На финала се включиха и представителите на Местна инициативна рибарска група "Бургас-Камено" със съвместен проект с гръцки партньори.

Събитието премина при голям интерес. Участниците имаха възможност да присъстват на мястото на провеждането или да се включат онлайн за участие в работната среща.