100 участника се включиха в приемните на ОИЦ-Видин

Европейските средства – ключови за местните власти, бизнеса, земеделците и неправителствения сектор в настоящия и новия програмен период

100 участника се включиха в приемните на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в десетте по-малки общини на област Видин, проведени през изминалата седмица. Потенциалните бенефициенти, при строго спазване на противоепидемичните мреки, задаваха на място своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Европейските фондове и получиха информационни материали.

Европейските средства в настоящия програмен период са били ключови за местните власти, бизнеса, земеделците и неправителствения сектор, като те ще продължат проектната си активност и в следващите седем години, а екипът на ОИЦ-Видин пое ангажименти, в рамките на законовите си правомощия, да подкрепя инициативите им. В Ружинци местната власт ще търси социализация и включването в туристически продукт на римския кастел „Градище“; Община Димово търси възможности за проектно финансиране на античното селище и главен град на римската провинция Крайбрежна Дакия Рациария, както и на пещерата "Венеца"; в Брегово, общината със съдействието на ОИЦ ще търси възможности за провеждане на инвестционни форуми с международно участие, както и ще засили проектната си активност, включително и по трансграничните инструменти; в Белоградчик, където общината е втора в областта по привлечени средства от ЕС, ще продължи активното кандидатстване; Видинският ОИЦ ще подкрепи община Градама в търсенето на възможности за реализация на социални проекти; активното взаймодействие между Центъра и общините Ново село, Кула, Чупрене и Бойница ще продължи и в следващите седем години с информационно и логистично съдействие за инфраструктурни, икономически и социални проекти  от интерес за местните общности. В Макреш, освен активното партньорство с местната власт, екипът на ОИЦ ще съдейства на читалището в кандидатстването по трансграничната програма със Сърбия за инвестиция в стая с автентично старинно обзавеждане, включващо и тъкачен стан и пещ.

Продължаването на активното взаймодйствие с местните власти и параметрите на партньорството бе тема на отделни срещи с кметовете на Ружинци Александър Алесандров, Димово Светослав Славчев, Брегово Илиян Бърсанов, Белоградчик Борис Николов, Кула д-р Владимир Владимиров, Ново село Георги Стоенелов, Грамада Милчо Башев и Бойница Анета Генчева.

Екипът на ОИЦ-Видин представи на посетителите на приемните и двете предстоящи мерки по ОПИК „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В Кула икономическите процедури бяха презентирани и чрез индивидуални срещи с местния бизнес, проведени извън приемните. Възможностите за подкрепа от Фонд "Безопасни условия на труд" на МТСП също бяха презентирани на местните бенефициенти. Те проявиха интерес и към финансирането на стартиращ бизнес.

Финансирането на младите фермери и малките стопанства от ПРСР в следващия програмен период, бяха сред другите теми, към които посетителите на приемните в Ружинци, Чупрене, Брегово и Белоградчик проявиха интерес.

Изграждането на детски кътове, по актуалната процедура по ОПРЧР, бе представено, както на представители на бизнеса, така и на местните администрации във всичките десет общини.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg