ОИЦ – София представи прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027

На 15 декември от 11:00 часа Областен информационен център – София проведе онлайн информационно събитие на тема: „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“. То бе част от общата кампания на Мрежата от 27 информационни центъра в България за 2020 година и се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г., а целта на кампанията бе да допринесе за успешното реализиране на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) в следващия програмен период и да улесни комуникацията между всички заинтересовани страни.

Събитието бе насочено към местните и регионални власти, към представителите на неправителствените организации, научната общност, бизнеса, медиите и всички останали страни, желаещи да се включат в процеса на прилагане на новия регионален подход.

По време на информационната среща Мадлен Георгиева – експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – София, очерта основните моменти в прилагането на Интегрирания териториален подход, който ще е в основата на планирането и прилагането на политиката за регионално развитие през новия програмен период 2021-2027 г.

Най-общо, във фокуса на интегрирания териториален подход стои ефективното използване на потенциала на всяка територия, като се адресират конкретните нейни нужди, а инвестициите се осъществяват при тесен диалог и сътрудничество между институциите и останалите заинтересовани страни и участници, действащи на съответната територия.

При интегрирания териториален подход от изключителна важност е общият интерес – целта на интегрираните проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, а не отделни мерки (респективно отделна полза) за всяка от отделните заинтересовани страни, партньори по проекта.

Основен аспект на интегрирания териториален подход е комбиниране на различни ресурси (източници на финансиране), като целта е не само „да се направи повече с по-малко средства“, но е и въпрос на идентифициране на необходимите ресурси и насочването им към интервенции, които са най-подходящи за решаване на проблемите, които съществуват към момента на конкретната територия.

През новия програмен период в България се планира финансирането на концепции за ИТИ, състоящи се от списък с взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти / проектни идеи, насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет от интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2. Видът на проектите може да се различава според вида на инвестициите, бенефициентите, обхванатите територии или източниците на финансиране.