ПЪРВИ ДОГОВОРИ ПО ОПИК В „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР“

В края на 2020 г. председателят на Управителния съвет на местната инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“, д-р Цветан Костадинов, подписа първите три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ от ОПИК.

Три фирми, които развиват дейността си на територията на МИГ-а, получават подкрепа от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, за да повишат производствения си капацитет. Проектите са на обща стойност 1 074 790,39 лева, от които 967 310,95 лв. безвъзмездно финансиране и 107 479,44 лв. съфинансиране от компаниите.

Средствата ще бъдат използвани за закупуване на ключови за производството съвременни машини и апарати и за внедряване на технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Реализацията на проектите ще има положително въздействие и по отношение на опазването на околната среда.

През 2020 г. сдружението „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е обявило общо 7 процедури от 8 мерки по СВОМР, а сключените договори са 11.

До 1 февруари 2021 могат да се подават проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.275, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от стратегията за ВОМР.