„МИГ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ НАБИРА ПРОЕКТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

„МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ набира проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“. Финансирането е осигурено по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез подхода Водено от общностите местно развитие.  Кандидатите по процедурата могат да представят своите предложения до 17.00 часа на 1 март 2021 г.

Целта на мярката е оживление на територията на МИГ чрез изпълнение на дейности за популяризиране на местната идентичност, развитие на културно-историческото и природно наследство, и повишаване капацитета за устойчиво развитие на територията чрез активно включване на местната общност, и особено младите хора в съвместни инициативи за популяризиране на общата идентичност на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Очаква се също така повишаване на обществената осведоменост и привличане интереса на посетителите към богатото културно, историческо и природно наследство на района, и не на последно място - превръщане територията на МИГ в привлекателно място за живот и почивка чрез инициативи и иновативни проекти за опазване на околната среда.

В резултат от изпълнението на проекти по настоящата процедура ще се насърчи мултикултурната работа в екип, ще се популяризират уникални за територията обичаи, както  и ще се привлекат туристи и ценители на алтернативните преживявания.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата е в размер на 195 583 лева, от които 90% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% национално съфинансиране. Минималният размер на общо допустимите разходи за всеки отделен проект е 9 779 лева /5 000 евро/, а максималният - 29 337 лева /15 000 евро/. Интензитетът на помощта се определя в размер до 100 %, в зависимост от получателя и от конкретната дейност, за която се предоставя финансиране, както и от приложимия режим на държавна помощ.

Допустими кандидати по настоящата процедура са юридически лица с нестопанска цел  в обществена полза, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, настоятелства, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, културни организации, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата. Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на същата МИГ. Проектите по тази процедура могат да се изпълняват в партньорство.

Допустими за финансиране са дейности като организиране и провеждане на събития, провеждане на проучвания и изследвания, разработване и разпространяване на документи и материали за културно-историческото и природно наследство, и опазване на околната среда, заснемане и разпространение на филми.

Кандидатстването по процедурата се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в системата ИСУН 2020. Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване, първият от които изтича на 1 март 2021 г. Втори прием по процедурата ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения първи прием.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0887/475767; 0893/405768

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com