Начална пресконференция по проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница“

На 19.12.2018 г. екипът на Областен информационен център – Кюстендил взе участие в пресконференция за стартиране на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Дупница” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

По проекта се предвижда повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор чрез изпълнение на строително-монтажни работи по въвеждането на енергоспестяващи мерки в седем жилищни сгради на територията на гр. Дупница. На етап кандидатстване Община Дупница, в качеството си на бенефициент, е избрала конкретните сгради, възложила е за изпълнение и е получила обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите с идентифицирани и препоръчани конкретни енергоспестяващи мерки. Обектите на интервенция по проекта са: ж.к Бистрица, бл. 90;  бл. 90; ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46, ул. Трети гвардейски полк № 12; ж.к. ,,Развесена върба“, бл. 4; ул. ,,Велико Търново“ № 1; ул. ,,Иван Вазов“ №  59 и ул. ,,Трети гвардейски полк“ № 14.

Стойността на проекта е 2 478 881,73 лв., от които европейските средства са в размер на 2 107 049,48 лв., а националното финансиране е 371 832,25 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.