Община град Добрич успешно реализира проект за „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”

Община град Добрич успешно реализира проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Проектът   се   осъществи   с   финансовата   подкрепа   на  Оперативна програма  „Региони в растеж“  2014-2020 г. Стойността му е 1 299 954,78 лв., от които 1 104 961,57 лв. европейско финансиране и 194 993,21 лв. национално съфинансиране.

Изпълнени са всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. Поставена е топлоизолация на външните стени на двете сгради, топлоизолация на подпокривните пространства, подменена е  дограмата на физкултурния салон, монтиран е нов водогреен котел, изграден е нов подземно положен топлопровод за топлозахранване на учебната сграда. В двете сгради са изградени нови отоплителни инсталации. В учебната сграда е монтирана соларна инсталация за топла вода.

Изпълнени са всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване: ремонтирани са класните стаи, лабораториите, библиотеката, тоалетните, съблекалните към физкултурния салон; подменени са покривните конструкции на двете сгради, водопроводните инсталации, хоризонталната канализация, осветителните и звънчева инсталации, електрическите инсталации на учебната сграда, физкултурния салон и котелното помещение, монтирана е пожароизвестителна система. За обезпечаване сигурността на гимназията е изградена нова допълнителна инсталация за видеонаблюдение. За физкултурния салон е изградена рампа за хора в неравностойно положение. Извършена е подмяна на осветителните тела за парково осветление, както  и рехабилитация на съществуващите настилки около сградата на училището и физкултурния салон. По проекта е доставено: обзавеждане на кабинетите, лабораториите, заседателна зала, библиотеката, коридори и фоайета, зони за отдих за ученици и учители;  оборудване - компютърна, мултимедийна и копирна техника; ветеринарно-медицинско оборудване както и спортно оборудване за физкултурния салон и фитнес залата.

            Изпълнението на горепосочените мерки допринася за постигането на целите на проекта:

•          Подобряване качеството на образователната среда;

•          Повишаване на привлекателността на професионалното образование сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане;

•          Подобряване на местата за обучение, спорт и отдих;

•          Намаляване процента на преждевременно напусналите;

•          Подпомагане на професионална реализация на учениците;

•          Придобиване на знания, умения и компетентности, нужни на бизнеса;

•          Изграждане на умения за учене през целия живот.