Информация за размера на възнагражденията, изплатени през 2020 г. на лицата, одобрени в проведените Централизирани конкурси за външни оценители