Стартира процедура за избор на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, от СЦР от ниво 2, за участие в работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки по ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.

Стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, от Северен централен район от ниво 2, за участие в работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки по Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, на програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от Северен централен район от ниво 2, чиито представители да бъдат включени в състава на работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки по Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, на програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г. Крайният срок за подаване на писмено заявление за участие от заинтересованите юридически лица с нестопанска цел е 10.02.2021 г.

Пълният текст на поканата, заявление за участие и необходимите приложения, са публикувани в раздел Обяви на интернет страницата на МРРБ тук.