ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ДВА ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТА НА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 (II-ри модул)

Екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) представи два основни приоритета на Програма за образование за периода 2021-2027, по време на организирана онлайн информационна среща.

Програма за образование е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа - реализиране на европейския стълб на социалните права“ и се финансира от Европейския социален фонд + (ЕСФ+). Включва дейности в обхвата на четири основни приоритета за приобщаващо образование и образователна интеграция, за модернизация и качество на образованието, за връзка на образованието с пазара на труда и мерки за техническа помощ. Програмата е на обща стойност 751 270 000 евро европейско финансиране, като този ресурс е индикативен до одобрение на Програмата от страна на Европейската комисия. Средствата са с близо 400 млн. евро европейско финансиране повече от средствата за образование в настоящата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Планираните мерки за подкрепа в обхвата на Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието” са насочени към изпълнението на специфична цел (СЦ) IV „Подобряване на качеството, ефективността и съответствието с нуждите на пазара на труда”.

Мерките за подкрепа в обхвата на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда” са в изпълнение на две специфични цели, СЦ IV „Подобряване на качеството, ефективността и съответствието с нуждите на пазара на труда” и СЦ VI „Насърчаване на ученето през целия живот”.

Програма за образование има съществен принос и към прилагането на интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и интегрирания териториален подход (инструмента ИТИ).

 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.