ОБЩИНА СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Община Силистра организира пресконференция във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, Процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.

Представянето ще се състои на 01.03.2021 г. (понеделник), от 9,30 часа, в Заседателната зала на общинската администрация.

След срещата ще се открият трите нови социални услуги – Дневен център за деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, намиращи се на адрес: гр. Силистра, ул. „Пирин“ № 11, както и Център за обществена подкрепа, на адрес: гр. Силистра, ул. „Албена“ № 4, ет.2.

Проектът е на стойност 3 458 800,80 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.