ОБЩИНА БОТЕВГРАД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”

Община Ботевград стартира изпълнението на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз. Стойността му е 2 806 284 лева, от които 2 385 341 лeвa, европейско финансиране и  420 942 лeвa национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е разкриване и функциониране на социалните услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, чрез въведена комплексна подкрепа и интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги. Очаква се предоставяните услуги да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на децата в риск и техните семейства, както и на децата и младежите с увреждания и техните семейства.

Проектното предложение е насочено към разкриване на две нови социални услуги на територията на община Ботевград, където е изградена подходяща инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. А очакваните резултати са осигуряване на равен достъп до качествена грижа и услуги на деца и младежи според индивидуалните им потребности – изграждане на умения за самостоятелен живот и подготовката им за включване в живота на общността, разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семейства, осигуряване на подкрепа на семействата на деца с увреждания при тяхното отглеждане. Ще бъде осигурен и специализиран транспорт, както и професионална подкрепа и помощ за стимулиране развитието на децата с увреждания, организация на свободното време, двигателно развитие чрез хипотерапия, и развитие на ученията за самостоятелно справяне чрез музикотепия и кулинарна терапия.