Обявена е нова покана за проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020

На 7 януари 2019 г. стартира втора, последна за периода 2014 – 2020 г., покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена до 17 април 2019 г. 15:00 CET.

Очаква се да бъдат одобрени за финансиране до 23 проектни предложения за  Мрежи за планиране на действия.

Основната цел на Мрежите за планиране на действията е да се подобри капацитетът на градовете да управляват устойчиви градски политики посредством интегрирани планове за действие. Партньорството за първа фаза (етап) на мрежите за планиране на действия трябва да включва минимум 7 и максимум 10 партньори от допустимите 28 държави от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

С поканата за Мрежи за планиране на действия програма УРБАКТ се стреми да осигури силно покритие на 10 тематични цели посочени по-долу.

Тематични цели

  1. Засилване научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите (TЦ1)
  2. Подобряване достъпа до ИКТ, тяхното използване и качество (TЦ2)
  3. Повишаване конкурентоспособността на МСП (TЦ3)
  4. Подпомагане преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори (TЦ4)
  5. Насърчаване адаптацията към изменението на климата, превенцията и управлението на риска (TЦ5)
  6. Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване ресурсната ефективност (TЦ6)
  7. Насърчаване устойчивия транспорт и премахване участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури (TЦ7)
  8. Насърчаване заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила (TЦ8)
  9. Насърчаване социалната интеграция, борба с бедността и всяка форма на дискриминация (TЦ9)
  10. Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот (TЦ10)

Кандидатите по втората покана се насърчават да включат в партньорските планове за действие и някоя от темите на Градския дневен ред на ЕС, в т.ч.: осигуряване на достъпни жилища, адаптиране към климатичните промени, интегриране на имигранти и бежанци, преход към дигитализация, градска беднота, намиране на решения за устойчиво ползване на земята и природата, работни позиции и умения, качество на въздуха, кръгова икономика (удължаване жизнения цикъл на продуктите), иновативни и отговорни обществени поръчки, устойчива градска мобилност, култура и културно наследство, енергиен преход и сигурност на обществените места.

Проектите се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца. Първата фаза продължава 6 месеца - от 2 септември 2019 г. до 2 март 2020 г. Втората фаза е с продължителност от 24 месеца от май 2020 г. до април 2022 г. Преминаването от фаза 1 към фаза 2 не е автоматично. За всяка фаза е предвиден процес на кандидатстване и одобряване.

Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за първа и втора фаза. Първоначалният бюджет отпускан за първа фаза на проекта не трябва да надвишава  150 000 евро.

Партньорите в проекти от по-слабо развитите региони, включително регионите в България, се съфинансират  85% от ЕФРР.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която е определена за Национален орган по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020, ще сключва договори за предоставяне на национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти и ще определя контрольори за извършване на верификация на разходите на българските партньори.

Подробна информация за кандидатстване по поканата е публикувана  на сайта на програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020.