ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БИОСИГУРНОСТ В ЖИВОТНОВЪДНИ СТОПАНСТВА

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), проведе онлайн информационна среща за представяне на процедура, чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на африканска чума по свинете (АЧС) и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни. Проектите по процедурата трябва да се изпълняват на територията на Република България. За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на БФП по настоящата процедура е в размер на 23 469 600 лв.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Краен срок за кандидатстване е 05.05.2021 г. до 17:30 часа.

 

 

Проект №BG05SFOP001-4.004-0027-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд