Доставка за нуждите на ЛОТОС ООД на: Обособена позиция 1: „Специализирано хладилно-охлаждащо превозно средство ван - 2 бр.“ и Обособена позиция 2: „Специализирано хладилно превозно средство – тежкотоварен автомобил – 1 бр.“

ПРОЕКТ № IN1GB-0040091, съгласно договор № B5.3d.05/23.11.2020 г., подписан по програмата за сътрудничество „Interreg V -A Гърция-България“ 2014-2020 г.
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
„Interreg V -A Гърция-България“ 2014-2020 г.
Възложител
ЛОТОС ООД
Документация
Прикачен файл Size
06.04.2021.rar 2.33 MB