СДРУЖЕНИЕ ПИ ЕФ БЪЛГАРИЯ С ПРОЕКТ ЗА „НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ПРАКТИКИ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“ ВЪВ ВРАЦА

Представители на Областния информационен център (ОИЦ) във Враца взеха участие на 02.04.2021 г. в първа онлайн пресконференция, на която беше обявено стартирането на проект на Сдружение Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие. Сдружението е бенефициент по проект BG05SFOP001-3.003-0112-C01 „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“, финансиран от ОП Добро управление  2014 – 2020, процедура BG05SFOP001-3.003 - Граждански контрол върху реформата в съдебната система.

Основна цел на проекта е насърчаване и развитие на възстановителното правосъдие като алтернативен метод за решаване на правни спорове.Проектът е с продължителност 18 месеца, с целеви райони на прилагане: Враца, София и Стара Загора.

В онлайн пресконференцията взеха участие представители на медии, съдебна система, Министерство на правосъдието и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", съдебни заседатели, ОИЦ-Враца, граждани и бенефициента Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие.

Очакваните резултати от настоящия проект се изразяват в по-добро познаване на възможностите на възстановителното правосъдие като подход за решаване на спорове; разширяване ефективното ползване на съществуващите възможности в законодателството за прилагане на един възстановителен подход, съобразно националната правна практика и култура; създаване на сборник от текстове с описание на ресурси, описание на добри практики и насоки за развитие на възстановителни практики в различни етапи от наказателното производство; промяна на нагласите към възстановителния подход и повишаване ефективността на работата на институциите на съдебната власт в целевите райони и косвено в останалите; увеличаване на общественото доверие към тях.