Услуги за измерване на суспендирани вещества, съхранение на водни проби, анализ на резултатите и предоставяне на друга консултантска дейност

Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Дунав 2014-2020
Възложител
Сдружение „Българска асоциация по водите - БАВ”

Услуги за измерване на суспендирани вещества, съхранение на водни проби, анализ на резултатите и предоставяне на друга консултантска дейност, свързана с направените измервания и с европейската и национална политика по управление на опасни и приоритетни вещества във водите, както и подпомагане при събирането и анализа на данни от селищни/индустриални зауствания на отпадъчни води в пилотния водосбор и други специфични за проекта дейности, в съответствие с основната цел на поръчката, част от изпълнението на проект „Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity building” – Danube Hazard m3c (Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет) (с номер в електронната система система за отчитане: 299, номер на договор за съфинансиране: DTP3-299-2.1), който се реализира по програма за транснационално сътрудничество на Европейския съюз (ЕС) – „Дунав“ 2014 – 2020 г. (Danube Transnational Programme – DTP).

Измерванията за суспендирани вещества и съхранението на водните проби ще се извършват на територията на Р. България с цел постигане на траен и ефективен транснационален контрол и намаляване на замърсяването на водата с „опасни вещества“ (hazardous substances). Също така ще се допринесе за целта на DTP за укрепване на съвместни и интегрирани подходи за опазване и управление на разнообразието от природни активи в Дунавския регион и към целите на Приоритетна област 4 от Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Документация
Прикачен файл Size
documentacia_procedura_0.rar 3.87 MB