МИГ Завет – Кубрат е с одобрен проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) одобри проектното предложение на МИГ Завет – Кубрат: „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР.

Проектът е сред общо осемте за страната одобрени проекти от Програмата.

За повече информация:

www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/vomr/.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.