Конкурс за външни контрольори за първо ниво на контрол на проекти по програмите за териториално сътрудничество

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обявява конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол (ПНК) на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП, разходите по договорите за осъществяване на ПНК по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 за периода 2014 - 2020 г.

Пълният текст на обявата е публикуван на уеб сайта на МРРБ https://www.mrrb.bg в раздел Кариери.

Крайният срок за кандидатстване е 17.05.2021 г. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19.